งานของเรา

บริการ

บริการก่อสร้างแบบบูรณาการของเรา รับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมในโครงการของคุณในระดับสูงสุด

ออกแบบ

บริการออกแบบก่อสร้างมีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตย์ โครงสร้าง ระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ให้บริการ รับออกแบบโกดัง สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท พร้อมรับทำแบบก่อสร้าง / แบบขออนุญาตก่อสร้าง / Draft แบบ / ทำ Present 3D+Sketch up งานสถาปัตย์ทุกประเภท

ขั้นตอนการ

ออกแบบ

/01
ศึกษาสถานที่ตั้งของโครงการ
/02
วิเคราะห์พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
/03
ออกแบบร่างเพื่อนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ
/04
เซ็นต์สัญญาการออกแบบ เมื่อเจ้าของโครงการทำการอนุมัติ
/05
เขียนแบบมาตรฐานเพื่อนำไปก่อสร้าง
/06
รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
/07
นำเสนอแบบเมื่อแล้วเสร็จต่อเจ้าของโครงการ
/08
จัดทำ Bill Of Quantities (BOQ) รวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อเสนอต่อเจ้าของโครงการ

งานก่อสร้าง

ในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโกดัง คลังสินค้า ตลอดจนโครงการก่อสร้างอื่น ๆ เรามีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราจึงมีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนการก่อสร้าง, ช่วงระหว่างก่อสร้าง และช่วงหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยแต่ละช่วงมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการ​

ก่อนการก่อสร้าง

/01
วิเคราะห์งานและความต้องการของลูกค้า
/02
ประเมินหน้างาน
/03
กำหนดแผนงานก่อสร้าง ระยะเวลา และราคา
/04
จัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ
/05
วางสัญญา กำหนดงวดงาน พร้อมมัดจำ
ขั้นตอนการ​​

ระหว่างก่อสร้าง

/01
จัดทำและดำเนินงานก่อสร้างอาคารตามแผนงานที่วางไว้
/02
นำเสนอแผนการนำเข้าวัสดุ เพื่อทางเจ้าของโครงการตรวจเช็ควัสดุตามตกลง
/03
รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่อเจ้าของโครงการเป็นระยะตามตกลง
/04
จัดการประชุม งานลด-งานเพิ่ม ต่อเจ้าของโครงการ (ตามความต้องการเจ้าของโครงการ)
/05
ดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างในขอบเขตระยะเวลาตามแผนงานให้แล้วเสร็จ
/06
ดูแลความปลอดภัยในระบบการทำงาน
/07
ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน
ขั้นตอนการ​

หลังก่อสร้างเสร็จ

/01
ตรวจสอบงานก่อสร้าง ตามความต้องการเจ้าของโครงการ
/02
ให้คำปรึกษาด้านการดูแลอาคารสิ่งปลูกสร้างฤกษ์เปิดอาคาร
/03
บริการหลังการขาย

งานระบบวิศวกรรม

การรับเหมางานระบบเป็นงานบริการที่ทางเราสามารถเสนอควบคู่กับงานก่อสร้างไปด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยงานรับเหมางานระบบวิศวกรรมทางเราจะช่วยสนับสนุนและดูแลงานระบบที่ในแต่ละโครงการ หรือแต่ละอาคารพึงจะมีผ่านบทบาทของทีมวิศวกรของทางเรา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาคาร โรงงาน หรืองานที่เราได้ก่อสร้างจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูณ์แบบตามประสงค์ของทางลูกค้า

งานรับเหมาสร้างห้อง
ระบบ CLEAN ROOM

งานรับเหมาระบบประปา
และสุขาภิบาล

งานรับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงาน

งานรับเหมาระบบปรับอากาศ

พร้อมเริ่มต้น
โครงการใหม่?